DANIELIN KIRJA LUKU YKSI

Danielin ja hänen kolmen toverinsa kasvatus Babylonin hovissa.

Danielin kirjan ensimmäinen luku kertoo Babylonin kuninkaan Nebudkanessarin Jerusalemin valloituksesta ja sen asukkaiden viemisestä pakkosiirtolaisuuteen Babyloniin.  Kuningas valitsi pakkosiirtolaisten joukostaan kyvykkäitä nuorukaisia palvelemaan hovissa ja heille piti opettaa kaldealaista sivistystä, jotta heistä valittaisiin kyvykkäimmät kuninkaan palvelukseen. Daniel ja hänen kolme toveriaan tulivat valituiksi palvelemaan hovissa. Jumala siunasi heitä ja he osoittautuivat kaikki kyvykkäämmiksi kuin kuninkaan valtakunnan omat viisaat.

Joojakimin, Juudan kuninkaan, kolmantena hallitusvuotena tuli Nebukadnessar, Baabelin kuningas, Jerusalemin edustalle ja piiritti sitä. 2. Ja Herra antoi hänen käsiinsä Joojakimin, Juudan kuninkaan, sekä osan Jumalan huoneen astioita, ja hän vei ne Sinearin maahan, jumalansa huoneeseen. Ja hän vei astiat jumalansa aarrekammioon.

 Danielin kirjan 1. luvun tapahtumat vievät meidät noin vuoteen 600 eKr. Babylonin kuningas Nebudkanessar palasi voittoisalta sotaretkeltään Egyptistä ja hyökkäsi Jerusalemiin. Babylon oli epäjumalanpalveluksen ja kaikenlaisten paheiden pesäpaikka. Jerusalem taasen vastusti Babylonin periaatteita ja se oli oikean tosi Jumalan palvontapaikka. Jumala salli Jerusalemin kukistumisen, koska Juudean kansa oli antautunut epäjumalanpalvelukseen eikä ollut kuunnellut profeettojensa varoituksia. Näin Jumala joutui kurittamaan kansaansa, jotta se johtaisi kansan katumukseen, tunnustamaan syntinsä ja luottamaan Jumalaan.

Babylon sijaitsi noin 1500 km Jerusalemista koilliseen. Sanonta ”Sinearin maa” on Babylonista käytetty nimitys. Hän vei mukanaan Babyloniin sotasaalinaan Jumalan temppelin aarteita ja sijoitti ne oman jumalansa huoneeseen. Babylonissa palveltiin monia jumalia, mutta Nebukadnessarin lempijumala oli Bel Marduk.

Babyloniin vietyjen vankien joukossa olivat myös juutalaiset nuorukaiset Daniel ja hänen kolme ystäväänsä. Heidän vankeutensa seurauksena tieto oikeasta Jumalasta levisi Babyloniin ja sitä kautta ympäri tunnetun maailman. Näistä tapahtumista todistavat vahvasti myös muinaiset historian kirjoittajat ja arkeologiset kaivaukset.

Profeetta Jesaja ennusti jo 100 vuotta aikaisemmin tämän tapahtuman. ”Tämän kuultuaan Jesaja sanoi Hiskialle: "Kuule Herran Sebaotin sana! Tulee päivä, jolloin kaikki, mitä sinun talossasi on ja mitä jo isäsi ovat aikoinaan keränneet, viedään Babyloniin. Mitään ei jää jäljelle, sanoo Herra. Sinun poikiasi, omia jälkeläisiäsi, viedään silloin hovipalvelijoiksi Babylonian kuninkaan palatsiin." (Jes. 36:5–7).

Kuninkaalla oli tapana valita eri kansojen joukosta nuorukaisia, joista kouluttamalla saataisiin päteviä virkamiehiä siihen laajaan valtakuntaan, jota hän hallitsi ja jossa oli monia eri kansallisuuksia. Kun Babylon valloitti jonkin kansakunnan, niin sieltä valittiin kyvykkäitä nuorukaisia koulutettavaksi ja heille opetettiin Babylonin periaatteita, tapoja ja taitoja. Sitten heidät lähetettiin oman kansansa keskuuteen Babylonin edustajina. Näin hän pystyi hallitsemaan ja pitämään kansaa valtansa alla kaldealaisten sääntöjen ja tapojen alaisuudessa.

3. Ja kuningas käski ylimmäisen hoviherransa Aspenaan tuoda israelilaisia poikia, jotka olivat kuninkaallista sukua tai ylimysperheistä, 4. nuorukaisia, joissa ei ollut mitään virheä ja jotka olivat kaunismuotoisia, jotka kykenivät käsittämään kaikkea viisautta, olivat terävä-älyisiä ja hyväoppisia ja jotka olisivat kelvollisia palvelemaan kuninkaan hovissa; heille hänen tuli opettaa kaldealaisten kirjoitusta ja kieltä.5. Ja kuningas määräsi heille jokapäiväiseksi ravinnoksi ruokaa kuninkaan pöydästä ja viiniä, jota hän itse joi. Niin heitä oli kasvatettava kolme vuotta, ja niiden kuluttua heidän tuli astua kuninkaan palvelukseen. 6. Heidän joukossaan olivat juutalaiset pojat Daniel, Hananja, Miisael ja Asarja. 7. Ja hoviherrain päällikkö pani heille nimet: Danielille hän pani nimen Beltsassar, Hananjalle nimen Sadrak, Miisaelille nimen Meesak ja Asarjalle nimen Abednego.

Kuningas halusi antaa heille parasta ruokaa omasta pöydästään, jotta he saisivat parhaat edellytykset hänen palvelukseensa.

Raamatun aikoihin israelilaisille lapsille annettiin nimet, jotka jollain tavalla liittyivät Israelin Jumalaan eli Jahveen. Esim. Daniel merkitsee ”Jumala on minun tuomarini”. Kaldealaiset nimet taas liittyivät heidän epäjumaliinsa. Tämän nimen muuttamisen tarkoituksena oli heidän ajatusmaailmansa muokkaminen kaldealaiselle uskonnolle myötämieliseksi. Danielin nimeksi tuli siis Beltesassar, joka merkitsee ”Beel- jumalan suojatti”. Hananjan nimi merkitsee ”Herra on sinulle armollinen” ja Sadrak tarkoittaa ”auringon innoitus”. Misael merkitsee ”Jumalan kaltainen” ja Mesak ”kuka on niin kuin kuun jumala”. Asarja merkitsee ”Herra on minun auttajani” ja Abednego ”Nego-jumalan palvelija”.

8. Mutta Daniel päätti lujasti olla saastuttamatta itseään kuninkaan pöydän ruualla ja viinillä, jota tämä joi, ja anoi hoviherrain päälliköltä, ettei hänen tarvitsisi itseään saastuttaa. 9. Ja Jumala salli Danielin saada suosion ja armon hoviherrain päällikön edessä. 10. Mutta hoviherrain päällikkö sanoi Danielille: "Minä pelkään, että jos herrani, kuningas, joka on määrännyt teidän ruokanne ja juomanne, huomaa teidän kasvonne laihemmiksi kuin muiden ikäistenne nuorukaisten, niin te saatatte minun pääni vaaraan kuninkaan edessä."

 Kuninkaan pöydässä oli epäjumalille uhrattua ja saastaista ruokaa, jota Israelin Jumala oli kieltänyt syömästä. Jumala oli antanut israelilaisille terveellisen ja puhtaan ruokavalion, josta heidän olisi pitänyt luopua. Tämä oli niin suuri omantunnonkysymys heille, etteivät he voineet turmella kehoaan saastaisella ja epäjumalille uhratulla ruualla ja juomalla. Saastaisen ruuan syöminen oli vastoin Jumalan käskyä, ja se johtaisi huonoon terveyteen ja sumentaisi heidän ajatteluaan ja harkintakykyään. Epäjumalille uhratun ruuan syöminen taas merkitsisi osallistumista epäjumalan palvontaan. Siksi he halusivat pitää kehonsa, Pyhän Hengen temppelin, puhtaana ja terveenä, ja pyysivät ylieunukilta lupaa saada syödä heille sopivia ruokia.

Tämä ruoka- ja juomakysymys on myös esikuva lopunaikoja varten. Eläimet ja kalat ovat ravintoketjun yläpäänä alttiita saastumaan erilaisista ympäristömyrkyistä ja siksi olisi siirryttävä eläinkunnan tuotteista mahdollisimman luonnonmukaiseen kasvisravintoon.

Tämä pyyntö oli varmasti Jumalalle mieleen ja hän auttoi heitä tässä asiassa vaikuttamalla ylieunukin mieleen.

Ylieunukki oli vastuussa kuninkaalle, koska kuninkaan sana oli ehdoton ja sen rikkominen saattoi johtaa teloitukseen. Siksi hän pelkäsi suostua Danielin pyyntöön. Daniel oli kuitenkin niin varma Jumalan avusta, että hän uskalsi vaarantaa ylieunukin hengen.

11. Silloin Daniel sanoi katsastajalle, jonka hoviherrain päällikkö oli määrännyt pitämään silmällä Danielia, Hananjaa, Miisaelia ja Asarjaa: 12. "Koettele palvelijoitasi kymmenen päivää, ja annettakoon meille vihannesruokaa syödäksemme ja vettä juodaksemme. 13. Sitten tarkastettakoon sinun edessäsi, miltä me näytämme ja miltä näyttävät ne nuorukaiset, jotka syövät kuninkaan pöydän ruokaa; ja tee sitten palvelijoillesi sen mukaan, mitä silloin havaitset." 14. Ja hän kuuli heitä tässä asiassa ja koetteli heitä kymmenen päivää.

 Kun Jumala loi ihmisen, hän antoi heille ensimmäiseksi ravinnoksi kasvisruuan, joka on parasta ruokaa ihmisen terveydelle. Puhtaiden eli uhrikelpoisten eläinten lihan syönti sallittiin vasta vedenpaisumuksen jälkeen maapallon olosuhteiden muuttuessa. Muiden eläinten liha oli kiellettyä, koska ne olivat sopimattomia ihmisen ravinnoksi. Daniel ystävineen halusi syödä parasta ruokaa eli kasviksia terveytensä ja toimintakykynsä takia.

Valvoja tulikin vakuuttuneeksi heidän Jumalansa avusta ja suostui heidän pyyntöönsä. Tässä meillä on Danielin ja hänen ystäviensä todiste kahden ja puolen vuosituhannen takaa kasvisruuan terveellisyydestä. Vasta nykyaikana on ravitsemustiede tullut samoille linjoille. Kannattaa todella noudattaa Jumalan antamia ohjeita myös ruokatottumuksissa. Silloin me voimme säästyä monilta nykyajan vakavilta sairauksilta, jotka vievät ennenaikaiseen hautaan. Jumala on antanut Raamatussa meille terveysohjeet, jotta me pysyisimme terveinä ja toimintakykyisinä vielä vanhuudessakin. Raamatun antamat terveysohjeet ovat luotettavat ja varmat.

15. Mutta kymmenen päivän kuluttua havaittiin heidät muodoltaan kauniimmiksi ja ruumiiltaan lihavammiksi kuin yksikään niistä nuorukaisista, jotka söivät kuninkaan pöydän ruokaa. 16. Ja niin katsastaja jätti pois heille määrätyn ruuan ja heidän juotavansa viinin ja antoi heille vihannesruokaa. 17. Ja Jumala antoi näille neljälle nuorukaiselle taidon käsittää kaikki kirjoitukset ja kaiken viisauden; ja Daniel ymmärsi myös kaikkinaiset näyt ja unet.

On todettu, että mm. adventistit elävät keskimäärin noin seitsemän vuotta kauemmin kuin muut ihmiset johtuen suureksi osaksi näistä terveysohjeista. Tosin nyky-yhteiskunnassa on muitakin teknillisen kehityksen tuomia sairauksia, joita tavallisella ihmisellä ei ole mahdollisuuksia välttää. Lisäksi geeni-perinteet vaikuttavat sairastumisalttiuteen. Ihminen voi kuitenkin parantaa ratkaisevasti omaa terveyttään noudattamalla parhaan kykynsä mukaan Jumalan antamia ohjeita. Jumala palkitsi Danielin ja hänen ystävänsä uskollisuuden Jumalan mielenmukaisella viisaudella ja kyvykkyydellä.

18. Kun sitten ne päivät olivat kuluneet, joiden jälkeen kuningas oli käskenyt tuoda heidät esiin, niin hoviherrain päällikkö toi heidät Nebukadnessarin eteen. 19. Kun nyt kuningas keskusteli heidän kanssaan, ei ollut heidän joukossansa yhtäkään Danielin, Hananjan, Miisaelin ja Asarjan vertaista. Niin he tulivat kuninkaan palvelijoiksi. 20. Ja kaikissa viisautta ja ymmärrystä vaativissa asioissa, joita kuningas heiltä kyseli, hän havaitsi heidät kymmentä vertaa etevämmiksi kuin kaikki tietäjät ja noidat, mitä koko hänen valtakunnassaan oli. 21. Ja Daniel oli siellä kuningas Kooreksen ensimmäiseen vuoteen asti.

 Varmasti tähän vaikutti myös heidän ruokatottumuksensa. Keho pysyi terveenä ja ajatus kirkkaana koko elämän ajan. Heissä toteutui sanonta: ”Terve sielu terveessä ruumiissa”. Tunnen monia yli 90-vuotiaita uskovia ihmisiä, joiden ajatuskyky on pysynyt kirkkaana ja erityisesti hengellisissä asioissa johtuen juuri uskollisuudesta Jumalalle myös terveysasioissa.

Daniel tovereineen oli ollut kolmen vuoden koulutuksessa ja kuningas havaitsi heidät kymmenen kertaa viisaammiksi kuin muut valtakunnan viisaat. Varmasti tähän oli syynä myös se, että Jumala palkitsi heidän uskollisuutensa tällä tavalla.

Daniel toimi hovissa persian kuningas Kyyroksen hallitusaikaan asti eli kaikkiaan noin 70 vuotta. Jumala siunasi häntä näin pitkän ajan, mikä oli harvinaista sen aikaisessa maailmassa.

Tämä Danielin kirjan perusopetus on se, että maailma tarvitsee miehiä ja naisia, joilla on rohkeutta seistä oikean puolella riippumatta siitä mitä muut sanovat. Tunnettu hengellinen kirjailija Ellen G. White sanoo: ”Maailma tarvitsee eniten miehiä, joita ei voida ostaa eikä myydä, miehiä, jotka sielunsa sisintä myöten ovat tosia ja rehellisiä, miehiä, jotka eivät pelkää kutsua syntiä sen oikealla nimellä, miehiä, joiden omatunto on yhtä uskollinen velvollisuudelle kuin kompassineula pohjoisnavalle, miehiä, jotka puolustavat oikeutta vaikka taivaat romahtaisivat.”

Tämä Danielin ja hänen ystäviensä koettelemus Babylonissa on myös esikuva siitä, mitä tulee tapahtumaan maailmanhistorian lopussa. Jokainen Jumalan lapsi, joka haluaa tosissaan palvella Jumalaa, joutuu silloin valtavan painostuksen kohteeksi, mutta Jumala on auttava omiaan. Näin meille on Raamattu ennustanut ja luvannut.

Tämä luku alkoi tappioilla ja koettelemuksilla, mutta päättyi voittoon. Näin Jumala tulee toimimaan myös meidän kanssamme, jos olemme hänelle uskollisia vaikeuksienkin keskellä. Kaikki vaikeudet ja koettelemukset ovat meidän iankaikkiseksi parhaaksemme. Jumala valmistaa meitä valtakuntaansa varten. Tämän ovat kokeneet kaikki Raamatun uskon sankarit ja heidän esimerkkinsä rohkaiskoon meitä. Etkö sinäkin haluaisi palvella Jumalaa jo tästä päivästä lähtien kokosydämisesti, tapahtuisi sitten mitä tahansa elämässäsi. Saakoon Herra siunata sinua Danielin ja hänen tovereidensa tavoin uskollisuudella ja rohkeudella!

DANIELIN KIRJAN LUKU YKSI PÄÄTTYY 

Yksi vaikuttavimpia ja vastaansanomattomimpia todisteita Danielin kirjan jumalallisesta luotettavuudesta on 8. ja 9. luvussa esitetty aikaennustus Kristuksen elämästä, kasteesta ja kuolemasta sekä Israelin kansan luopumuksesta ja maailman tuomion alkamisesta. Tätä aikaennustusta on kristikunnassa laajalti nimitetty ”suureksi Messias profetiaksi”. Tämä aikaennustus on esitetty profeetallisena aikalaskelmana ja se on toteutunut tarkalleen eletyssä historiassa. Tämän aikaennustuksen lähtövuosi on 457 eKr., joka on varma Raamatun ja historian todistuksen perusteella. Tämän aikalaskelman mukaan Jeesus kastettiin v. 27 jKr., ristiinnaulittiin v. 30 jKr. Israelin kansan luopumus ja evankeliumin vieminen pakanoille tapahtui v 34 jKr. Maailman tuomion alkamisajankohdaksi saadaan laskemalla v. 1844, josta Danielin kirja kertoo lisää seitsemännessä luvussa.